REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.zioloweprzyprawy.pl , zwanego dalej Sklepem, którego właścicielem jest firma J.M.B. Spółka cywilna Andrzej i Anna Mędrala z siedzibą przy ulicy Głównej 3, 32-651 Bielany, NIP 547-000-15-25, REGON 070311458.

1. adres do doręczeń: ul. Główna 3, 32-651 Bielany

2. adres e-mail: sklep@zioloweprzyprawy.pl

SPIS TREŚCI:

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Wymogi techniczne

4. Konto

5. Składanie i realizacja zamówień

6. Koszt i termin wysyłki

7. Płatności

8. Odstąpienie od umowy

9. Reklamacje

10. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

11. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 DEFINICJE

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego, za pomocą której Kupujący nieposiadający Konta użytkownika może dokonać w Sklepie zakupu produktów. 

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – podmiot  określony w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta Klienta.

Płatność – sposób dokonania zapłaty za produkt będący przedmiotem Zamówienia, wybrany przez Kupującego spośród sposobów podanych w Sklepie internetowym podczas składania Zamówienia. 

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Punkt Odbioru Osobistego - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: J.M.B. Spółka Cywilna, ul. Główna 3, 32-651 Bielany.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep – sklep internetowy Ziołowe Przyprawy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zioloweprzyprawy.pl .

Sprzedawca – właściciel sklepu; Sprzedawca – firma J.M.B Spółka Cywilna Andrzej i Anna Mędrala, z siedzibą w Bielanach pod adresem: 32-651 Bielany, ul. Główna 3 (woj. małopolskie, powiat oświęcimski), posiadająca numer NIP: 547-000-15-25, numer REGON: 0703114558, numer telefonu: 33 817 40 70 oraz adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@zioloweprzyprawy.pl 

Towar – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin w głównej mierze określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady dokonywania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.zioloweprzyprawy.pl. 

1) Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2) Sklep www.zioloweprzyprawy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i umożliwia składanie zamówień przez klientów za pośrednictwem sieci Internet.

3) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta bądź korzystając z Formularza Zamówienia. 

§3 WYMOGI TECHNICZNE 

3.  Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

1) Urządzenie z dostępem do Internetu

2) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

4.  Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest  aktywne konto e-mail.

§4 KONTO

1.  W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Należy wypełnić formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie jedynie adresu e- mail i hasła. 

2.  Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. 

4.  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce  odbioru Zamówienia znajduje się w siedzibie firmy znajdującej się pod adresem: 32- 651 Bielany, ul. Główna 3 (woj. małopolskie, powiat oświęcimski).

2.  W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące   czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie produktu do koszyka;

b) wybór rodzaju dostawy;

c) wybór sposobu płatności;

d) wybór i wskazanie miejsca odbioru Zamówienia albo wybór i wskazanie udostępnienia Zamówienia do odbioru w punkcie odbioru osobistego;

e) złożenie w Sklepie internetowym Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.  Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.  Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

1) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego;

2) skorzystanie w celu złożenia Zamówienia z utworzonego Konta użytkownika.

5.  Zamówienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, będą realizowane w najszybszym możliwym terminie; w dni robocze do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, czas ten może wydłużyć się do 20 dni roboczych w razie wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Sprzedawcy.

6. Zamówienia złożone przez Kupujących będących Konsumentami przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu przekazania Produktu lub Produktów firmie kurierskiej w celu dostarczenia przedmiotu Zamówienia Kupującemu, albo do momentu udostępnienia przedmiotu Zamówienia do odbioru osobistego w Punkcie odbioru osobistego. W  przypadku pozostałych Kupujących złożone Zamówienia nie mogą być anulowane.

7. Średni czas realizacji Zamówienia wynosi:

1) dla Zamówienia dostarczanego Kupującemu przesyłką kurierską (za wyjątkiem płatności za pobraniem) – 7 dni roboczych licząc od wpływu 100% środków pieniężnych należnych za złożone Zamówienie na rachunek Sprzedawcy do rozpoczęcia Dostawy do Kupującego;

2) dla Zamówienia dostarczanego Kupującemu przesyłką kurierską płatną za pobraniem – 7 dni roboczych licząc od złożenia Zamówienia do rozpoczęcia Dostawy do Kupującego;

3) dla Zamówienia odbieranego osobiście przez Kupującego – 5 dni roboczych licząc od złożenia Zamówienia do jego przygotowania do odbioru przez Kupującego.

8. Jeżeli Kupujący utworzył Konto użytkownika w Sklepie internetowym, wówczas w celu złożenia Zamówienia konieczne jest uprzednie zalogowanie się Kupującego na jego Konto użytkownika w Sklepie internetowym, dodanie Produktu do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Jeżeli  Kupujący nie utworzył Konta użytkownika w Sklepie internetowym, wówczas w celu złożenia Zamówienia konieczne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wymaganych danych koniecznych do dostarczenia Produktu Kupującemu i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a także realizacja innych czynności technicznych w oparciu o pojawiające się komunikaty lub informacje.

9.  Celem złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:

1) imienia i nazwiska (przy czym Kupujący będący Klientem prowadzącym działalność gospodarczą, wskazuje swoją pełną firmę/nazwę oraz imię i nazwisko osoby składającej w jego imieniu Zamówienie);

2) wyłącznie w przypadku Zamówień składanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą – numeru NIP;

3) adresu Klienta (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy) i miejsca odbioru Zamówienia, o ile nie jest to jednocześnie adres Kupującego;

4) numeru telefonu i adresu e-mail Kupującego.

5) Kupujący będący Klientem prowadzącym działalność gospodarczą chcąc otrzymać fakturę do złożonego zamówienia zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę w komentarzu do zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

11. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany przez niego adres poczty e-mail potwierdzenie zamówienia.

12. W przypadku braku możliwości dotrzymania czasu realizacji zamówienia, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną, na podany przez Kupującego adres e-mail. W takiej sytuacji Kupujący ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z całości lub części Zamówienia. Zmiana Zamówienia lub rezygnacja z Zamówienia powoduje odpowiednie rozliczenie Sprzedawcy z Kupującym, o ile Kupujący dokonał już Płatności na rzecz Sprzedawcy za przedmiot Zamówienia.

13. W sytuacji wskazanej w ustępie poprzedzającym Kupujący, który nie korzysta z możliwości zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z całości lub części Zamówienia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 14 Dni roboczych.

§6 KOSZT I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w Zamówieniu lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy finalizacji zamówienia na stronie Sklepu.

4. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi na stronach Sklepu.

5. Koszt przesyłki: 

Forma dostawy

Koszt dostawy przy płatności z góry

Koszt dostawy za pobraniem

Minimalny zakup uprawniający do darmowej dostawy przy płatności z góry

Minimalny zakup uprawniający do darmowej dostawy przy płatności za pobraniem

In post- Paczkomat

16,99 zł

22,22 zł *

300zł

-

In post- Kurier

21,00 zł

26,22zł **

300 zł

-

Kurier DPD

18,00zł

26,50 zł

300zł

-

Odbiór osobisty

0 zł

0 zł

1

*In post paczkomat pobranie-Realizacja usługi pobrania w Paczkomacie obejmuje płatność kartą kredytową, kartą płatniczą lub przez usługę Pay By Link realizowaną w momencie odbioru przesyłki.

** W przypadku usługi kurierskiej z doręczeniem do drzwi adresata, usługa obejmuje pobranie należności za towar gotówką przez kuriera doręczającego przesyłkę.

§7 PŁATNOŚCI

1. Wyboru sposobu płatności spośród możliwych sposobów płatności podanych przez Sprzedawcę dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

2. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów Płatności:

a) Płatność za pobraniem (gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki),

b) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy,

c) Płatność gotówką (wyłącznie przy osobistym odbiorze produktu),

d) Płatność internetowa przelewem elektronicznym za pomocą dostępnego systemu płatności (np. PayU).

3. Przedmiot każdego Zamówienia jest wydawany Kupującemu wraz z dołączonym dowodem zakupu.

4. Jeżeli Kupujący będący Klientem nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego poprzez wiadomość e-mail wysłaną w poczcie elektronicznej.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen poszczególnych produktów. Nowe ceny produktów obowiązują od czasu wprowadzenia zmian na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmiany cen poszczególnych produktów są realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

c) Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych firmy J.M.B., o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny przysługuje również Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Główna 3, 32-651 Bielany, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a)  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b)  przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c)  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d)  żądać usunięcia wady.

3. W przypadku reklamacji lub uszkodzeń w dostawie, reklamacje przyjmujemy do 48h od otrzymania paczki przez klienta.

4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy ul. Główna 32-651 Bielany, elektroniczny sklep@zioloweprzyprawy.pl lub telefoniczny 33 817 40 70.

5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Główna 3 32-651 Bielany.

6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: sklep@zioloweprzyprawy.pl .

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

9. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego w związku z zakupami jest Sklep.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu. 

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §8 Regulaminu. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać.

[LINK DO FORMULARZA]